السلفيةSELEFİYYE/SELEFİ HAREKETİN ÇAĞRILARI

 

السلفيةSELEFİYYE/SELEFİ HAREKETİN ÇAĞRILARI-ubeydullah arslan

السلفيةSelefiyye/Selefi hareket ülkemizde
son yıllarda çok konuşulmakta,
bir çok genç tarafından kitapları
okunmakta, sevilmekte ve örnek alınmaktadır.

Selefi hareket, akide gibi
muayyen menheç taşıyan esasları, merci kaynakları olan bir harekettir.

Selefi hareket,
beşeri bir aklı veya beşeri bir ideolojiyi yüceltmeyen,
Allah ve Rasülünün bildirdiği nasslara bağlılığa davet eden,
kuran ve sünneti ilk ve asli mercî kabul eden,
geniş ahlak ve davet şuuru taşıyan,
yeniliğe ve içtihada açık,
ötekilerine karşı haksız yere şiddetli bir hasımlık duymayan,
yeryüzünde ile-i kelimetullah sancağını dalgalandıran,
ilme,
delile,
hüccete,
davete,
cihada ağırlık veren
Rabbani alimlere ve davetçilere sahip bir harekettir.

Gücünü,
kurana ve sünnete dayandıran selefi hareket,
insanlığı kuran ve sünnet saadetine davet etmektedir.

Toplumla çatışmayı ve tehdit etmeyi değil,
onu anlamayı ve hatalarını delille düzeltmeyi/islahı amaç edinmektedir.

Toplumu hasım/düşman görmek yerine
onu safına alarak hatasını düzeltmek yanlısı bir harekettir.

Selefiyye/selefi hareket;
insanı muhatab alan,
onun batıl inancını sahih akideye davet etmeyi hedef edinen,
nefret,
kin,
kavga,
cedel,
tartışma,
büyüklenme gibi
hastalıkları temizlemeye çalışan bir harekettir.

Çünkü selefiyye/selefi hareket,
kaynağını kuran ve sünnetten alır,
bu iki kutsal kaynak ve Peygamberlerin davranış tarzları toplumları
islah etme metoduna dayanır.

Toplumun
yaralarına,
inanç hatalarına,
ahlaki bozukluğuna,
yozlaşmış dini duygularına,
saptırılmış davranışlarına,
dışlanmış dini kutsallarına
nasslardan uzaklaşmış yaşam modeline sahip çıkmak,
yardımcı olmak,
daha temiz ve daha adil,
fakat nassa bağlı toplum modeline doğru gayret eder.

Selefi hareket,
ilmi,
ahlaki,
davet içerikli,
cihada dönük bir harekettir,
iyiliği emreder, kötülükten sakındırır,
şıh,
hoca,
efendi,
lider gibi kimlik sahiplerini
kuran ve sünnet nazarında yargılar,
kuran ve sünnete mutabık olan yönlerini kabul eder,
saygı ve sevgi gösterir,
uymayanı da güzel bir edep ve ahlak içinde uyarır.

Selefi hareketin hakiki mensubları,
ahlaki zaaf göstermez,
sövmez,
tekfir etmez,
ötekileriyle sürekli cedelleşmez,
kin ve nefret duyguları taşımaz,
affedici,
bağışlayıcı
yumuşak başlı,
davetçi,
zamanı gelince de düşmana karşı pek çetin bir karekter taşır.

Selefi hareket, yeryüzü şeytanlarının zülmüne fesadına boyun bükmez,
onlara karşı nesiller ve ordular hazırlar,
oyunlarını ve tuzakalrını bozar,
islam'a ve müslümanlara karşı başlattıkları savaşta
asla düşman safında yer almaz,
bugün yeryüzünde cihad eden tek hareket mensubu insanlar
selefi harekete mensub kimselerdir.

Selefi hareket,
kafirlerin, münafıkların, zalimlerin, rafizilerin oyunlarına ve tuzaklarına karşı haklı bir ilimle, davetle, cihadla karşılık veren mübarek bir harekettir.

Selefi hareket,
toplumları kandıran ve sapmalarına sebep olan,
şirklere,
hufafelere,
bidatlere,
islam dışı tüm amellere karşı mücadele eden,
ırk, cins, tabaka ayrımı yapmayan
Rabbani bir harekettir.

Selefi hareketin
eşsiz ve şüphesiz tek önderi MUHAMMED sallalllahu aleyhi ve sellem'dir.
Onun her sözü ve ameli bizler için en büyük modeldir,
zira Allah onun yaşamında çok güzel örnekler olduğunu haber vermiştir.

Sonra onu izleyen ashab, tabiin, ve onları izleyen selef imamlarıdır.
Bu imamlar dinle alakalı her şeyimizi bize haber vermiştir.

Selefi hareketin mensupları,
işte bu güzel imamlara büyük muhabbet duyar,
onları muhafaza eder, haklarında kötü konuşmaz,
zanla ve iftirayla asla değerlerini küçültmezler.

Selefi hareketi hareket eden,
iki esas şudur iyi ezberleyelim.

biri kuran ve sünnete bağlılık,
diğeri de Selef alimlerine muhabbet duymak ve emirlerini dinlemektir.

Bu ikinin ikisini veya birini kaybeden kimse
selefi harekete ismen müntesiptir.

Selefi hareket,
toplumsaldır,
halka açıktır,
gizli veya örgütsel yapı asla taşımaz,
daveti herkesedir,

Selefi hareket,
insana el uzatan,
yarasını saran,
tebessümle hakka davet eden,
merhametle yaklaşan,
adeletle yol gösteren,
nassla hayatı tanzim eden bir harekettir.

Selefi hareket beşeri ideolojilerin aldatıcı söylevlerine karşı,
halkı saadete ve ahiret cennetine davet eden ulvi bir harekettir.

yaşadığı müslüman toplumun
kanına, canına, namusuna asla el uzatmayan,
kuran ve sünnetle insanlığı aydınlatmak ve hakka davet etmek
şuurunu kaybetmeyen,
dilinde ayet ve hadis,
yüreğinde iman ve takva,
amelinde ahlak ve edep taşıyan bir harekettir.

Rabbim,
bu hareketi ve mensuplarını razı olduğu ve sevdiği yolda muvaffak etsin.

muhabbetle....

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !