BİR SAPIK İÇİN RASULULLAH'IN SÖZÜNÜMÜ TERK EDECEĞİM ASLA!-

   BİR SAPIK İÇİN RASULULLAH'IN SÖZÜNÜMÜ TERK EDECEĞİM ASLA!-ubeydullah arslan

Sünnet imamı,
Muvatta sahibi İmam Malik’in yanına
bir gün Mürcie akidesine bağlı bir adam geldi,

Ya İmam ben sana bir konu ortaya koyacağım
sonra da görüşümü belirleyeceğim sonra da senin görüşünü alacağım,
kim kime galip gelirse mağlup olan kimse galip gelenin akidesine girecek ne dersin?

İmam Malik de
“Peki bir başkası gelse, ikimize galip gelse ne yapacağız” dedi,
Adam: “Onun akidesine uyarız.”dedi,

İmam Malik, adama:
“Ey Allah’ın kulu! Allah, Peygamberini bir dinle gönderdi, 
seni de: Bir dinden başka bir dine geçerken görüyorum” dedi. (Sahih, Acurri-Şeria) 

Yani İmam Malik şunu demek istedi,
biz bir adam için kalkacağız, Rasulullah’ı dinini mi terk edeceğiz?

Bu doğru mudur?
Nasıl olurda hak dini ve emirleri bir adam için terk edeceğiz.

Nasıl olurda
Bir adam için bu islamoğlu, bayındır da olabilir başkası da
onlar dediği için veya böyle söylediği için Rasulullah’ın sahih hadisle sabit olan itikad esaslarını mı terk edeceğiz?  

Ömer bin Abdülaziz der ki:
“Kim dinini (nassların karşında) husumet/kavga etmek için kullanırsa, çok din değiştirir.” (Sahih, Acurri-Şeria)

Bu kimse her gün bir dinde ve tartışmada olur.  

Muaviye ibn Kurra’dan sahih olarak rivayet edilir,
“Dinde tartışmak amelleri boşa götürür.” (Sahih, Acurri-Şeria) 

Dinde iman edilmesi gereken hususu Kuran ve sünnet belirler. 
    
 Kader konuları,
Kuranın ayetleri,
Allah’ın kıyamette görülmesi gibi
itikadi konular hakkında tartışmak,
tevile gitmek, kavga etmek, şüpheler oluşturmak,
ehlisünnetin hatalı olduğunu söylemek amacıyla konuşmak batıldır ve haksızlıktır. 

Selefimiz,
1400 yıldır İmam Ahmed’in ve selef önderlerinin getirdiği
itikadi esasları kabul etmiş, övmüş, şerh etmiş, izini sürmüştür. 

Nasıl olurda bugün bazıları sapık inançlarıyla
gelip hakkın etrafında şüphe oluştururlar. 

Eğer bu konuda varid olan hadisler mutevatir, sahih, hasen değil de,
zayıf veya uydurma ise bu durumda delil olmaz, reddedilir, fakat sahih ise mutlaka iman edilir ve teslim olunur.

Beğavi “Şerhu Sunne” adlı eserinde şöyle demektedir:
“Selef ve ehlisünnet âlimleri,
Allah’ın sıfatları konusunda tartışma ve kavga etmenin yasaklığı ve
kelam ilmine dalan ve öğrenen kimsenin azarlanması hususunda ittifak etmiştir” 

 Berbehari “Şerhu Sunne” adlı eserinde şöyle demektedir:
“ Bil ki zındıklık, küfür, şüphe, bidat, sapıklık, dinde şaşkınlık ancak din hakkında kelam, cedel, tartışma ve kavga olunca gerçekleşir.”

Müslümana yakışan
Rasulullah’tan gelen sahih hadisle sabit olan itikadi konulara iman etmektir.

Bu konuda
inkâra ve tartışmaya giderek hakikat etrafından tartışmamaktır.
Müslüman teslim olandır, Kuranın ve sünnetin nasslarına bağlı olan,
doğrulayan, selef önderlerine sarılandır.

Dinde kavga, münazara, cedel din etrafında şüpheler oluşturur,
şeytan bu şüpheyi güçlendirir, kişi böylece hakkın yolundan sapar.

Diyelim ki bu sahih hadisleri ilk defa duyan,
ilim ve usul bilmeyen bir kimseye, değişik kişilerden farklı farklı görüşler gelirse ne olur? Bu kimse tereddüt duymaya, şüphelenmeye başlar.

Bu kimse hak din etrafında artık şüpheci olur.
Bu şüpheyi koyandan daha büyük bir şeytan var mıdır? Nasıl olur mümin elçisinin sahih rivayetlerini şüpheyle karşılar, işte bu şeytanın dostlarının işidir. 

Rasulullah’ın hadisleri sahih oldukça itikad ve amelde bize hüccettir.
Bu sebeple inkâr etmek küfürdür, kabul etmek ise dindendir. 

Müslüman kendisine bildirilen iman esaslarına tartışma, münazara ve cedel ortaya koymadan iman edecektir. Müslüman bir kardeşimiz, bize Rasulullah sahih hadiste şöyle buyurur dediğinde onun sözüne iman etmeli, hemen tasdik etmelidir.
 
Bir adam inkar ettiği için, Rasulullah'ın sözü mü terk edilir? 
Ben terk etmem,
iman ederim,
selefi doğrular,
teslim olurum.

Bidat işlemem ve kelam ilmine dalmam
bakınız dalanlar nasıl da sapıttı?

Her gün bir dinden bir dine intikal etmektedirler?
Siz siz olun ayet ve sahih hadisle sabit olan iman konularına ve ameli meselelere iman edin.

Benden söylemesi çünkü bir dinden başka dine girenler çoğaldı.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !